Wednesday, September 12, 2007

Turkey Necks


Turkey Necks, originally uploaded by Danielle Scott.

How many necks in a pound?

No comments: