Tuesday, July 29, 2008

Tiki Tuesday


tiki's at the tikiroom, originally uploaded by scottyferguson.

Tiny tikis on the lanai of the tikiroom.

No comments: